آشنایی با چگونی تسهیل‌گری در حلقه‌های گفت‌و گو برای مربیان مهد، والدین، تسهیل گران

چاپ

کارگاه کتابدرمانیآشنایی با چگونی تسهیل‌گری در حلقه‌های گفت‌و گو برای مربیان مهد، والدین، تسهیل گران

زمان: 19و  20 خرداد 1398

مکان: مشهد، فرهنگسرای کودک و آینده

مدرس: دکتر مهری پریرخ، با همکاری زینب رفاهی کُمساری

شرح: حلقه های گفت‌وگو نشست‌هایی است با تعدادی محدود از اعضاء که دارای ویژگی‌های مشترکی هستند. هدف این کارگاه ها بحث و گفت‌وگو در مورد یکی از زمینه های مورد علاقه اعضاء و نیز زمینه های موضوعی متناسب با نیازهای سنی آنان. در حلقه های گفت‌وگو اعضا می توانند به صورت آزادانه ایده های خود را بیان و به واسطه گفت‌وگوی رو در رو با یکدیگر، قسمت پنهان و ناشناخته وجود خود را کشف کنند، تعامل اجتماعی و نیز مهارتهای حل مسئله را بیاموزند.  هدف از تشکیل این کارگاه، آشنایی مربیان مهد، والدین و تسهیل گران با اهمیت و ارزش برگزاری حلقه های گفت‌وگو و نیز اصول برگزاری این نشست‌ها، قوانین و مقررات و ویژگی‌های تسهیل‌گران حلقه‌های گفت‌و‌گو و کسب مهارت‌های لازم بود.