معیارهای انتخاب داستان مناسب برای قصه گویی

چاپ

انجمن قصه گویی خراسان رضوی برگزار می‌کند:

معیارهای انتخاب داستان مناسب برای قصه گویی

سخنران: دکتر مهری پریرخ

زمان: 24 دی ماه 1398

ساعت 15 تا 18.

مکان: بلوار فلسطین، فلسطین 26، بعد از چهارراه اول، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی.

کتابدرمانی دکتر مهری پریرخ